SIKÇA SORULAN SORULAR

Riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet şartını sağlamak için riskli yapı onay tarihinden ne kadar süre önce oturulması gerekmektedir?

Kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekmektedir. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsamaktadır.

2015 yılından önce riskli yapı tespiti müracaatı yapılan binalardan, riskli olarak tespit edilenlerin maliklerince İl Müdürlüğüne yapılan kira yardımı talepleri (bir yıllık başvuru süresi de dikkate alındığında) hangi yılın Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre değerlendirilecektir?

Bir yıllık başvuru süresi hak sahiplerinin kira yardımı talepleri için belirlenmiş olup, 2015 yılında yapılacak tüm yeni başvurular 2015 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre değerlendirilmelidir.

2014 yılında kira yardımı başvurusunda bulunmuş ancak çeşitli sebeplerle (İl Müdürlüğünde yaşanan yoğunluk, belgelerdeki eksiklik vb) ödemesi başlamayan hak sahiplerinin başvurusu hangi kılavuz dikkate alınarak değerlendirilecektir?

2014 yılı ve öncesinde kira yardımı başvurusunda bulunmuş ancak kira yardımına ilişkin işlemleri tamamlanmayan hak sahiplerinin başvuruları, müracaat tarihinde geçerli olan kılavuz dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Bazı yapıların bağımsız bölüm numaraları (Binaların bodrum katında dairesi olanlar gibi) tapuda/riskli yapı tespit raporunda farklı faturada farklı gösterilmiştir. Bu durumda bağımsız bölüm numarası tespiti nasıl yapılacaktır?

Riskli Yapı Tespit Raporuna ve tapuda belirtilen adres bilgilerine uygun olacak şekilde ilgili belediyeden alınacak onaylı numarataj belgesi ile işlem yapılacaktır.

Ailesi ile ikamet eden fakat hak sahibi olmayan çocuk adına kayıtlı fatura olması durumunda hak sahibi anne/babanın kira yardımı başvuru evraklarında olması gereken fatura şartı nasıl sağlanacaktır?

Hak sahibinin adı ile bağımsız bölüme ait faturada geçen isim birbirinden farklı ise (malikin/kiracının/sınırlı ayni hak sahibinin anne-baba, faturanın çocukları adına olması veya eşlerden birinin hak sahibi diğer eşin üzerine kayıtlı fatura olması vb) aile bireylerinin Adres Bilgileri Raporunda yer alan bilgileri ile riskli yapıda birlikte ikamet ettiklerini ispat etmeleri halinde başvuru evrakı geçerli olacaktır.

Belediyelere İstanbul Ç.Ş.İ.M. tarafından gönderilen eski başvuruların değerlendirilmesinde hangi Kılavuz dikkate alınmalıdır?

2014 yılı ve öncesinde kira yardımı başvurusunda bulunmuş ancak kira yardımına ilişkin işlemleri tamamlanmayan hak sahiplerinin başvuruları, müracaat tarihinde geçerli olan kılavuz dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Yapısı riskli olarak tespit edilen ve onaylanan hak sahibinin vefatı halinde varisleri kira yardımı başvurusu yapabilir mi?

Riskli yapı malikinin kira yardımı başvurusundan önce vefat etmesi halinde mirasçıları ikamet şartını sağlayamadıkları için kira yardımı başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak daha önce kira yardımı ödemesi almaya başlamış hak sahibinin vefatı halinde varisleri mirasçılık belgesine göre hisseleri oranında kira yardımı ödemesi alabilirler.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar Türkiye’de bulunan taşınmazları için kira yardımı başvurusunda bulunabilirler mi?

Yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet şartını sağlayamadıklarından kira yardımı başvurusunda bulunamazlar.

Elektrik, su, doğalgaz abone bilgileri ile Nüfus Müdürlüğünden alınan ikamet bilgilerinin uyuşmaması halinde kira yardımı ödemesi yapılacak mıdır?

Riskli Yapı Tespit Raporundaki adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde ilgili belediyeden alınacak onaylı numarataj belgesi ile işlem yapılacaktır.

Şirket üzerinde bulunan konutlarda ikamet durumu nasıl tespit edilecektir ve bu taşınmazlara kira yardımı ödemesi yapılacak mıdır?

Şirket konutunu işyeri olarak kullanıyor ise Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlaması halinde kira yardımı ödemesi alabilir ancak ikamet etmiyor ise şirket üzerinde bulunan konutta ikamet edenler yalnızca kiracılara ait haktan yararlanabilir.

Riskli yapı kapsamına alındıktan sonra tevhit olan parsellerde maliklerin bina hisse oranları değişebilmekte ve güncel tapu kaydında da bu yeni oranlar görülmektedir. Tevhit olan parsellerdeki maliklere kira yardımı yapılırken hangi hisse oranı dikkate alınmalıdır?

Riskli yapı onay tarihinde mevcut olan hisse oranları dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.

Malik aynı yapı kimlik numarasındaki bir bağımsız bölümden kira yardımı alıyorken riskli yapı onay tarihinden önce ikamet ettiği diğer bağımsız bölüm için 2015 yılında kira yardımı başvurusunda bulunduğunda ve adres bilgileri raporunu yeni başvurduğu bölüme uygun bir biçimde getirdiğinde bu başvuru değerlendirilir mi?

İkamet şartını sağlıyorsa kira yardımı başvurusu değerlendirilir.

2014yılında malik 3 bağımsız bölümü için kira yardımı ödemesi almakta iken bu bağımsız bölümlerde oturan kiracılar başvurmaları halinde kira yardımı ödemesi alabilirler mi?

İkamet şartını sağlamaları halinde 6306 sayılı Kanun kapsamında kiracılara defaten kira yardımı ödemesi yapılabilir.

Hisseli tapularda tüm hissedarların hissesi oranında kira yardımı alabilmesi için hepsinin riskli yapıda oturma şartı mı aranmalıdır? Hisseli tapularda sadece bir hissedar ikamet ediyorsa yada hissedarların hiçbiri ikamet etmiyorsa kira yardımı başvurusu nasıl değerlendirilmelidir?

Hisseli tapularda (kat mülkiyetli-irtifaklı yada arsa paylı tapu) ikamet eden hissedar hissesi oranında kira yardımı alabilir. Hissedarların hiç biri ikamet etmiyorsa kira yardımı başvuruları değerlendirilemez.

Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu (ikamet şartı uygulaması) hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

2015 yılı Bakan Oluru öncesinde kira yardımı ödemesi alan hak sahiplerinin kira yardımı ödemeleri devam edecek midir?

2015 yılı Bakan Oluru öncesinde kira yardımı ödemesi alan hak sahiplerinin kira yardımı ödemeleri devam edecek midir?

Riskli olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra Adres Bilgileri Raporunda eski adres silinmektedir. Bu durumda ikamet şartı nasıl tespit edilecektir?

Riskli olarak tespit edilen taşınmazın tahliyesinde alınması gereken Adres Bilgileri Raporu, taşınmazın yıkılmasından sonra alındığında eski adres Rapordan silinmektedir. Bu durumda 2015 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan eski adresi gösteren fatura (Riskli yapı onay tarihi itibari ile 3 ay öncesine ait) ve yıkılan yapılar formundaki adres belirtmesi ile eski adresin tespiti mümkün olmaktadır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde riskli olarak tespit edilebileceği belirtilen ahır, depo vb taşınmazlar için kira yardımı başvuruları nasıl değerlendirilecektir?

Riskli yapı olarak tespit edilen depo vb. gibi yapılar için kira yardımı ödemelerinde; ikamet edilen riskli yapının yahut işletilen iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olması ve depo/ahır olarak kullanıldığının resmi kurumlarca (Vergi Dairesi ile bağlı bulunulan oda yada kurumun) onaylı yazısı ile tespit edilmesi halinde ikamet şartı yerine getirilmiş olacaktır. Bu başvurular işyeri olarak değerlendirilecektir.

Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıdan tahliye şartı mı yoksa riskli yapının yıktırılması şartı mı dikkate alınacaktır?

Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda istenen bütün belgelerin ibrazı halinde ödeme yapılabilecektir. Dolayısıyla tahliye ve yıkıma ilişkin şartların sağlanması gerekmektedir.

Muvafakatname ile kira yardımı başvurusu kabul edilecek midir?

2015 yılı kira yardımı başvurularında aynı riskli yapıda ikamet eden hak sahiplerinin ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yanan/Yıkılan Yapılar Formunun yapı yıkılmadan önce de düzenlenebildiği tespit edilmiş olup, bu durumda ilaveten yıkım tutanaklarının alınması halinde yıkım şartı sağlanmış olacak mıdır?

Böylebir durumun tespiti halinde ilgili belediyenin uyarılması, düzeltilmemesi halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Başvurusu sisteme eklenmiş, Şubat ayında ödemeleri başlayacak olan kira yardımı başvurularında yeni kılavuz hükümleri geçerli midir?

2015 yılında yapılan tüm başvurular 2015 yılı için hazırlanan kılavuza göre değerlendirilmelidir.

Aynı taşınmazda hem konutu hem de işyeri bulunan hak sahibi 2 adet kira yardımı ödemesi alabilir mi?

Hem evi hem de işyeri için ikamet şartını sağlayan hak sahibi kira yardımı başvurusunda bulunabilir.

Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken riskli olarak tespit edilmiş yapıyı/arsayı satması durumunda yeni malik kira yardımı başvurusunda bulunabilir mi? Eski malikin kira yardımı ödemeleri durdurulur mu?

Yeni malik 2015 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre ikamet şartını sağlamadığı için kira yardımı başvurusunda bulunamaz. Eski malike yapılan kira yardımı ödemeleri ise devam eder.

Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Metruk ve Natamam yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Uygulama Yönetmeliği MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) : ″…Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.″

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?

6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanması mümkündür.

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bir kısmının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, risk tespiti yaptırılmayan diğer yapılar Kanun kapsamında yıktırılabilir mi?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir. Tapuda bağımsız bölümlerin belli olmadığı bu gibi durumlarda, fiilen arsa üzerinde mevcut olan yapıların riskli yapı tespitinin bu yapıların maliklerince yaptırılması gerekmektedir. Yani, arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde arsa hissedarlarından herhangi birinin arsa üzerinde bulunan yapıların tamamının riskli yapı tespitini yaptırarak yıktırması söz konusu değildir.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?

Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

Deprem sonrası orta hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve haklarından yararlanması mümkün müdür?

Herhangi bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkılmadan önce bu Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması gerekmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamı dışında herhangi bir sebeple hasarlı olduğu tespit edilerek yıkılan bir binanın bu Kanun kapsamındaki haklardan yararlanması söz konusu değildir.

7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında verilen haklardan yararlanan bir vatandaş, aynı bina için 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilir mi?

6306 sayılı Kanun’da; 7269 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan faydalananların 6306 sayılı Kanun’dan faydalanmasına engel bir hüküm bulunmamakta olup, herhangi bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkılmadan önce bu Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması yeterlidir.

6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı” olarak tespit edilen “tescilli yapılar” hakkında nasıl bir uygulama yapılmaktadır?

6306 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınır.” hükmüne istinaden, riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci de tamamlanarak riskli olduğu kesinleşen 2863 sayılı Kanun kapsamındaki yapılar hakkında ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşünün alınması ve bu kurulun alacağı karara göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bina ile üzerinde bulunduğu arsa farklı kişilere ait ise, bu bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespitine müracaat hakkı kime aittir?

Arsa üzerinde yer alan yapının arsa malikleri dışında, tapu kaydındaki muhdesat bilgileri kısmında lehine şerh konulmuş bir başka kişiye ait olması halinde, riskli yapı tespitinin lehine şerh bulunan kişi tarafından yaptırılması gerekmektedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında tespit edilen riskli bir yapı yıkıldıktan sonra, yerine yapılacak olan yeni yapının mevcut parsel dışında başka bir parsele yapılması ve Kanun kapsamındaki imkânlardan yararlanılması mümkün mü?

Zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı veyahutta mevzuata göre yapılaşma hakkının olmaması hallerinde; riskli yapıların yerine yapılacak yeni yapıların, bulunduğu parseller dışındaki başka parseller üzerine yapılması ve Kanun kapsamındaki hak ve desteklerden yararlanılması mümkündür. Bu durumda, belirtilen sebebe göre; zemin etüd raporunun veya imar planının veyahutta ilgili idareden alınacak yazı vb. belgelerin istenilerek, söz konusu talebin uygun olduğuna dair yazının verilmesi gerekmektedir.

Malikler tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı tespit işlemi”ne, “yıkım kararı”na karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılması halinde süreç nasıl işleyecektir?

Riskli olarak tespit edilen bir yapı ile ilgili olarak açılmış herhangi bir dava bulunması durumunda; bu davalarda verilmiş yürütmenin durdurulması veya iptali kararı verilmediği sürece, sadece dava açılmış olması idarece yapılan işlemlerin yürütülmesine engel teşkil etmeyecektir.

Riskli yapı tespit raporlarının incelenmesi safhasında tespit edilen eksik belgelerin temin edilemediği veya malikin başvurusundan vazgeçtiği gerekçesiyle söz konusu yapıların ARAAD.net sisteminden silinmesi ve riskli yapı tespit sürecinin sonuçlandırılmadan bırakılması mümkün müdür?

Riskli yapı tespitinin yapılıp hazırlanan raporun Müdürlüğe sunulmasından sonra, riskli yapıların takip edildiği ARAAD.net sisteminde o yapıya ait kayıtların silinmesi ve riskli yapı tespit işleminin sonuçlandırılmadan bırakılması söz konusu değildir.

6306 sayılı Kanun’un uygulanması aşamasında Mernis siteminde ölü olarak görünen ve tapuda intikali yapılmamış olan varislere tebligat yapılmalı mıdır, yapılmalı ise bu kişilerin itiraz hakkı var mıdır?

Riskli yapı olarak tespit edilen bir binanın maliklerden birinin Mernis sisteminde ölü olarak görünmesi halinde, varisler belli ise tebligatın bu varislere yapılması ve dolayısı ile varislere riskli yapı tespiti işlemine itiraz hakkı tanınması gerekmektedir. Varisler belli değil ise, Uygulama Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca mirasçılık belgesi Müdürlükçe herhangi bir notere başvurularak çıkartılabilir.

6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek itiraz, yıkım vb. süreçlerin hak sahiplerine tebellüğ edildiği tarihten mi yoksa tapu müdürlükleri tarafından tebligatın postaya verildiği tarih üzerinden mi başlatılacaktır?

Tebligat tarihi olarak tebligatın postaya verildiği tarih değil, Tebligat Kanunu kapsamında tebellüğ edildiği tarih esas alınmakta olup, tüm tebligatların tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde ilgili Müdürlüğe ulaşan ve yapı malikince veya kanunî temsilcilerince verilen itiraz dilekçeleri dikkate alınır.

6306 sayılı Kanun kapsamında risksiz olarak tespit edilen bir yapının tespit işlemine itiraz edilebilir mi?

Söz konusu yapının maliki olunduğuna dair belgelerle birlikte ilgili İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesinin verilmesi halinde söz konusu itiraz 6306 sayılı Kanun kapsamında Teknik Heyetçe incelenerek karar verilebilecektir.

Riskli yapı tespit raporunun incelenmesi sonucunda belirlenen eksikliklerin Müdürlükçe ARAAD.net sistemi üzerinden geri bildirimi yapıldıktan sonra, 30 günlük yasal süre dolar dolmaz eksikliklerin giderilmediği gerekçesiyle, ilgili firmanın lisans iptali derhal talep edilmeli midir?

Lisans iptal gerekçesi, Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde; ″… Riskli yapı tespitini sürüncemede bırakacak şekilde, 7 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki otuz günlük süre içinde, riskli yapı tespit raporundaki eksikliklerin düzeltilerek raporun Müdürlüğe sunulmaması,″ şeklinde ifade edilmekte olup, aslolan riskli yapı tespitini ″sürüncemede bırakmak″ fiilinin vuku bulmasıdır.

Riskli yapı tespit çalışmaları sırasında malzeme tespitlerinin yapılması için kullanılan laboratuvarların, Bakanlıkça yetkilendirilmiş olma zorunluluğu var mıdır?

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde riskli yapı tespitlerinin Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre yapılması gerektiği belirtilmekle olup, ne Uygulama Yönetmeliği’nde ne de eki Esaslar’da riskli yapı tespiti için malzeme incelenmesinin yapılacağı laboratuvarların Bakanlıkça yetkilendirilmiş olması gerektiğine dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?

Konutlarda binde 2 İşyerlerinde binde 4 Arsada binde 6

Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir?

1-Varsa Tapu Senedi veya Fotokopisi 2-Alıcının 2 Satıcının 1 Vesikalık Fotoğrafı 3-10 Yılı Geçmemiş T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Çekilerek Alt Kısmına Açık Adresin Yazılması) İmza Aşamasında Kimliklerin Aslının Mutlaka Yanınızda Bulunması. 4- Şayet Tapu İşlemi Vekil Aracılığı ile Yapılacaksa, Vekilin Nüfus Cüzdanı ve 1 Adet Vesikalık Fotoğrafı Bulundurmalı. 5-Temsil Halinde Temsile ait Belge. (Şirketse; Şirket Yetki Belgeleri ve Bilgileri) 6- Bağlı Bulunduğu Belediyelerden Emlak Beyan Servislerinden, Rayiç Bedelini Bildirir Belge Alınmalıdır. 7- Gayrimenkul Kat Mülkiyetli ise DASK (Deprem Sigortası) Yaptırılması. 8- Satıcı yada Alıcıdan Her Hangi Birinin Okuma Yazması Yoksa 2 Şahit Bulunarak Kimliklerinin Fotokopileri ve Aslı ile İmza Anında Şahitlerinde Hazır Olması.

Tapu Tescil İşlemleri Sonrası Yapılacak İşlemler nelerdir?

1- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir. 2- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir.

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?

T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır

Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?

B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" demektedir.Ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi?

Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. öder.

Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum?

Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir günü belirli bir saat diliminde gösterme zorunluluğu vardır.(Örneğin cumartesi günü saat 12.00-14.00 arası gibi)

Yollarda "mücavir alan" yazılı tabelalar görmekteyiz bunun anlamı nedir?

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır.

Kadastro çapı ne demektir?

Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.

Arazi ile arsa arasındaki fark nedir?

Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır.Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır(imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)

Aldığım 2000 m²’lik tapulu arazimi belediye uyguladığı imar çalışmasıyla 1500 m²’ye düşürdü bu normalmi?

Belediyeler yaptıkları imar çalışmalarında (18.maddenin uygulanması) yüzde 40 a kadar DOP kesebilirler

Bir arsa satın almak istiyorum fakat tapuda kayıtlı olan yerle bana gösterilen yerin aynısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kötü niyetli aracılık hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı bir uygulama olan kıymetli yeri gösterip kıymetsiz yeri sattıkları sıkça karşılaşılan bir sorundur.Bunun engellenmesi için tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro müdürlüklerine müracaat edip günün koşullarına göre belirlenen harcı yatırıp arsanın yerini belirlemektir.sınırlarının belli olması içinde poligon taşlarını koymanız gerekmektedir.böylece aldatılmanız önlenmiş olur.

Poligon taşı ne demektir?

Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.

Nirengi noktası ne demektir?

Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır.

İmar çapı ne demektir?

Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir.

Kat karşılığı sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerlimidir?

Noterden yapılması zorunludur.

Hibe nedir?

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

Trampa nedir?

Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

İrtifak hakkı ne demektir?

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.

İntifa hakkı ne demektir?

Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.

Sükna hakkı nedir?

İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.

Hisseli tapu ne demektir?

tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.

Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır?

Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa sakıncası yoktur.

Şufa hakkı ne demektir?

Önalım hakkıdır.Hisseli arazilerde satılığa çıkan hissenin aynı şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır.

Kat irtifakı nedir?

Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılan veya yapılacak olan birden fazla yapının bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan irtifak hakkıdır.

Kat mülkiyeti nedir?

Tamamlanmış bir yapının daire dükkanvb gibi bölümlerinden ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olanları o taşınmazın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim?

Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mümkün değildir.diğer hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.

İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi?

İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.Ancak vadesi 5 yıl ve daha fazla olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi olanaklıdır.

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

Vefa hakkı ne demektir?

Tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını sağlayan kişisel bir haktır.buhak,taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.tapu kütüğüne şerhi şarttır.

İfraz ne demektir?

İmar planı tamamlanmış yerlerde,plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.

Parselasyon ne demektir?

Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir.

Tevhid ne demektir?

Birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.

Taksim ne demektir?

hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.Taraflar anlaşarak veya mahkeme yoluyla yapılanabilinir.

Sit alanı ne demektir?

Doğal veya insan ürünü bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve çevrelerdir.

Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir?

Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulları karar verir.

Kaç türlü sit alanı vardır?

1.Kentsel sit alanı 2.Tarihi sit alanları 3.Arkeoloji sit alanlar 4.Doğal sit alanları.

Röleve proje ne demektir?

Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir. Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi? Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitüsyon projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir.

Restorasyon projesi ne demektir?

Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir.

10 sene önce yatırım amaçlı aldığım arsamı satmak istiyorum ama şu andaki raiç bedelini bilmiyorum ne yapmalıyım?

Bürolarımızdan birine müracaat ederseniz size arsanızın ön ekspertizini yaparlar.

Ekspertiz ücrete tabi midir?

Eğer taşınmazınızın satışı görevini temsilciliklerimizden birine vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir.

Hangi durumlarda ekspertiz ücreti alıyorsunuz?

Bankalardan kredi talep edildiğinde,şirketlere verilecek olan teminatlarda,miras paylaşımlarında,sadece taşınmazın değerini öğrenmek için,boşanma durumlarında,iflas ve hacizlerde ve bunun gibi nedenlerle yapılan ekspertizlerde rapor düzenlenerek ücret talep edilir.

Elimde bir miktar para var ve yatırım amaçlı bir taşınmaz almak istiyorum ne tavsiye edersiniz?

Taşınmaza yatırım yapmak orta vadede en karlı yatırımlardan biridir.Bununla beraber elinizdeki paranın miktarı,beklenilen süre içerisinde beklenilen gelir gibi bazı faktörleri yatırım yönlendirebilir.Fakat alıp unutacağım diyorsanız şehrin gelişme olasılığı olan bölgelerinden birinden arazi almak en karlı yatırımlardan biri olabilir.

Arazi almayı mı arsa almayı mı tavsiye edersiniz?

Arazide kar marjı daha yüksektir fakat aldığınız arazinin ilerde imar çalışmalarında tam ortasından yol geçme aldığınız arazinin yerine size başka imar parsellerinden yer verilebilinir ama arsada imar çalışması daha önceden yapıldığı için bu risk yoktur.

Askı süresi ne demektir?

İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

18 ortaklı bir arsa satın almak istedim ve ortaklardan hatta en küçük payı olan ortak hissesini satmadı diğer ortaklardan ise satın aldım. su anda arsa üzerine inşaat yapabilirmiyim?

Maalesef yapamazsanız bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeniz için bütün ortakların rızaları olması gerekmektedir.yada izalei şuyu davası açmanız gerekmektedir.

İzalei şuyu ne demektir?

Ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi alır)taşınmazı satın alır.

Kiraladığım yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verebilirmiyim?

a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)  b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir. Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir.

Kiracının iflası nedir?

Kiracının iflası halinde mecurun tahliyesi için adı kirada ve 6750’e tabi yerlerde kiracının iflası halinde kira sözleşmesinin fes edilebilmesi için kiracının işlemiş ve işleyecek kira paraları için uygun bir süre içinde teminat göstermemiş olması ve ticaret mahkemelerinde iflas kararının alınmış olması gerekir. B.K.261(6570 sayılı yasada bu hususta bir hüküm yok.)

Kira süresi dolmadan kiracımdan tahliye etmesini istedim,Benden tazmainat istedi ne yapmalıyım?

Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin etmesi gerekir. Adi kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen kiracının sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin isteyebilmek hakkı vardır.

Kiracı olduğum yerde hangi haklara sahibim?

Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları:  Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı  (a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, kiracı, müdahalenin önlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurabilirler.  (b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine başvurabilir. Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan tazmin hakkı. Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri kira parasından indirebilir. Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava açma hakkı. 

Kat mülkiyati nedir?

634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi”kat mülkiyeti” eklenmiştir. Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına KAT MÜLKİYETİ denir.

Kat maliki nedir?

Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.

Büyükşehir nedir?

Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir.

İlçe belediyesi nedir?

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan belediyelikleridir.

Belediye sınırı nedir?

1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır.

Mücavir alan sınırı nedir?

Belediye sınırlarının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olan sınırdır. Diğer bir deyişle sadece imar açısından belediyenin kontrolüne alınmış alanlardır. Mücavir alanların belediyenin sınırlarına bitişik olması gerekmez.

Halihazır harita nedir?

Bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir.

Çevre düzeni planı nedir?

Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.

Nazım imar planı nedir?

Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

İslah imar planı nedir?

981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır.

Revizyon imar planı nedir?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Mevzi imar planı nedir?

Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

İmar planı değişikliği nedir?

Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

Koruma imar planı nedir?

Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

Parselasyon planı nedir?

İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır.

Düzenleme ortaklık payı nedir?

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşilsaha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %40'a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

Düzenleme ortaklık payı oranı nedir?

Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına oranıdır.

Teknik altyapı nedir?

Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

Sosyal altyapı nedir?

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

Yoğunluk nedir?

(Kişi/hektar) Planlarda plan ile getirilen nüfusun kontrolü amacıyla konut alanlarında yoğunluklar tanımlanır.

Brüt yoğunluk nedir?

Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur.

Net yoğunluk nedir?

Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen yoğunluktur.

Kadastro parseli nedir?

Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir.

İmar parseli nedir?

İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir.

Parsel cephesi nedir?

Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.

Parsel derinliği nedir?

Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır.

Ön bahçe nedir?

Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir.

Arka bahçe nedir?

Parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır.

Yan bahçe nedir?

Ön ve arka bahçe dışındaki bahçelerdir.

Ön, yan, arka bahçe mesafeleri nedir?

Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

İnşaat yapacağım ama altına dükkan koymak istiyorum, koyabilirmiyim?

Yeni imar yönetmeliklerine göre 20 metrelik yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan yapılabilir.

Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu?

Evet 15 daireden sonra kapıcı dairesi zorunludur.

Bir aracılık sözleşmesi hangi hususları kapsamaktadır?

1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.) Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye’de Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.(B.K.260)  2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Ayrıca yer gösterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak sözleşme eki olarak belirlenmelidir.  3- Sözleşme konusu açıkça hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.  4- Aracının ne miktarda ücret, ne zaman hangi koşullarda alacağı açıkça belirlenmelidir.  5- Hizmet süresi ve bu sürenin ne şekilde uzatılacağı açıkça belirlenmelidir.  6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin tarafından ne miktar da ve ne zaman ödeneceği.  7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazgeçmesi halinde ücretin ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama ve iş sahibinin bu konudaki taahhüdünün neler olabileceği.  8- Aracı tarafından üstlenilecek aracılık hizmetinin sınırları ve çalışma koşulları belirlenmelidir.

Kira aktinde süre varmıdır?

Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde; Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir.

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.Noterdende yapılabilir kendi el yazısı ilede verilebilir.

Tahliye taahhütnamesinin özellikleri nelerdir?

1- Kira aktinin 6570 sayılı yasaya göre yapılmış olması  2- Taahhütnameyi mutlaka kira akdi tamamlanıp, iradelerin karşılıklı olarak kabul edilip, kira aktinin imzalanmasından sonra verilmiş olması gerekir. “İlk kira sözleşmesine konan tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu” yargıtay kabul etmiştir. Tahliye taahhütnamesi kira aktinden ayrı bir kağıda yazılmış ancak sözleşme ile aynı tarihi taşıyor ise de geçersizdir.  3- Taahhütnamenin mutlaka yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Uygulamada icra safhasında imza ikrarı olduğundan ve imza ikrarı hadisesi icra tetkik merciinde incelenmeyip sulh hukuk mahkemesi huzurlarında incelendiğinden bu taahhütnamenin noter önünde verilmesi veya imzanın noterce onaylanması daha yararlıdır.  4- Verilen taahhüdün mutlaka tahliye taahhüdü olarak verilmesi gerekir. Şayet bir borç senedi, bir teminat veya bağış gibi tahliye taahhütnamesi dışında bir maksatla ve böyle bir taahhütnameyi kiralayan tarafından taahhüt senedi olarak doldurulmuş ise bu durum ( yani tahliye taahhütnamesi olmadığı, bağış, borç v.s. olduğu) kanıtlanmış ise böyle bir belge tahliye taahhütnamesi olarak kabul edilmez.

Taban alanı nedir?

Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşümünün arsa zemininde kapladığı alandır. Yapı nizamı (TAKS)’la belirlenen parsellerin bahçelerinde yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılır.

Taban alanı katsayısı nedir?

Taban alanının parsel alanına oranıdır.

İnşaat alanı (toplam inşaat alanı? nedir?

İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.

Muadil inşaat alanı nedir?

İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır.

Kat alanı katsayısı (KAKS) (E=İNŞAAT EMSALİ) nedir?

İnşaat alanının parsel alanına oranıdır.

Yapı yaklaşma sınırı nedir?

Yapının, planlarda veya yönetmelikte belirtilmiş olan, komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır. Ön cephe hattı (İnşaat Cephesi) nedir?  Bir parselde inşa edilecek binanın yol(lar) tarafındaki cephesi tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır.

Yan cephe hattı nedir?

Ön cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol cephe hattı denir.

Arka cephe hattı nedir?

Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı zaman arka yol cephe hattı denir.

Bina derinliği nedir?

Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik mesafedir.

Tabil zemin nedir?

Arsanın harfedilmemiş ve doldurulmamış durumudur.

Tesfiye edilmiş zemin nedir?

Yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre harfedilerek veya doldurularak arsanın kazandığı son zemin durumudur.

Çıkma çatı mesafesi nedir?

Çıkma altı ile yol cephelerinde bordür, yan ve arka bahçelerde ise tabii veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir.

Saçak seviyesi nedir?

Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.

Bina yüksekliği nedir?

Binananın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.

Kat yüksekliği nedir?

Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

Ayrık nizam nedir?

Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

Blok nizamı nedir?

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

Bitişik bina nedir?

Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır.

İkili blok nizam nedir?

Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı nizamıdır.

Restitüsyon proje ne demektir?

Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin yapılmasıdır.

Vekaletin süresi var mıdır?

Azledilmedikçe süresizdir.

Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?

Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yaktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

Babam dairelerini kardeşimin üzerine yaptı. Ne yapabilirim?

Tapu iptal davası açarak işlemin iptali sağlanır.Baba veya anne malının ancak 1/4 ünü çocuklarından birine satabilir veya bağışlayabilir , buda iptal edilemez.Ama ¼ ünden fazlasını satar veya bağışlarsa tapu iptal davası açılarak iptal edilir, bunun adı TENKİS davasıdır.

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür, noterden yapılmalı ve tapuya şerh ettirilmelidir.Hisse devri ile ilgili satış vaadi sözleşmesi noterde bile yapılsa geçerli değildir.Vaadi verilen yerin belirlenebilir olması gereklidir.

Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerlimidir?

Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan geçersizdir.

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir.

2B nedir?

Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Bundan vazgeçilebilinilir mi? Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir.Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir.

Kaynak hakkı nedir?

Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir.Su az seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider.

İştira hakkı nedir?

Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da satılsa bu hak geçerlidir.

Üst hakkı nedir?

Bir arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir.Tahsisli araziler gibidir; tapu başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasını n mülkiyetindedir.

Kat karşılğı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilirmi?

Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.

Müteahhit inşaatı bitiremedi sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim?

İki türlü fesih vardır:  1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek  2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek

Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi?

Evet;Arsa ve inşaatın mal sahibi aynı kişi olmak şartıyla.

Bir inşaat projesinde süre varmıdır?

Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl içerisinde su basmanı atılmalıdır.

İmar çapının süresi varmıdır?

Evet 1 yıl geçerlidir

Yola terk nedir?

Bir arsanın belirli bir kısmının yol için terk edilmesidir.

Yola ikdas nedir?

Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.

Taksim nasıl yapılır?

İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan taksime KAZAİ TAKSİM denir.

Terkin nedir?

Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.

Ecri misil nedir?

İşgal ücretidir

Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir?

16 yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir.